intergry.pl

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Serwis internetowy Intergry.pl udostępniany jest użytkownikom przez spółkę Leadmet Recykling sp. z .o. sp.k z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 1182094124, REGON 146851650, zwany dalej Usługodawcą.
 2. Serwis Intergry.pl działa na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Intergry.pl. Każdy użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu Intergry.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Z zastrzeżeniem obowiązków jakie mogą wynikać z obowiązujących przepisów usługa jest dostępna tylko dla użytkowników korzystających z serwisu w języku polskim.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.
 6. Interoperacyjność treści cyfrowych. Niezbędnym dla korzystania z serwisu jest dostęp do sieci internet oraz posiadanie przez użytkownika urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów internetu, na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego korzystania z serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby użytkownik przed skorzystaniem z usług sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym regulaminie. Niektóre gry mogą wymagać spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, a wszelkie szczegóły w powyższym zakresie zawiera regulamin danej gry. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus lub Flashblock (lub innego oprogramowania blokującego wyświetlanie reklam) może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
 7. Techniczne warunki korzystania z serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez użytkownika. Każdy użytkownik powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych. Strony internetowe serwisu działają w oparciu o pliki "cookies" i inne podobne technologie (np. Local Storage). "Cookies" są zapisywane na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających strony serwisu, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania przez użytkownika (są to informacje pozwalające na przykład na rozpoznawanie użytkowników w serwisie lub służące do zbierania ogólnych statystycznych informacji o sposobie korzystania z serwisu). Brak obsługi "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local Storage) przez przeglądarkę internetową stosowaną przez użytkownika może uniemożliwić uczestnictwo w serwisie. Zastosowanie "cookies" i innych podobnych do ciasteczek technologii (Local storage) ma to do siebie, iż również w tych plikach zapisywane są informacje dotyczące aktualnej sesji użytkownika w serwisie.


II. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERGRY.PL
 1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez użytkowników. użytkownikiem może być każda osoba fizyczna mająca co najmniej 16 lat, przy czym osoby fizyczne małoletnie lub osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. Podstawą prawną korzystania z serwisu są obowiązujące przepisy polskiego prawa i regulamin, przy czy w razie sprzeczności w każdym przypadku pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy polskiego prawa. Korzystanie z niektórych usług (w tym w szczególności niektórych gier) może wymagać akceptacji dodatkowych regulaminów, w tym regulaminów zapewnianych przez Partnerów.
 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. W serwisie dostępne są także usługi (w tym w szczególności niektóre gry) zawierające treści odpłatne.
 4. Zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być z ważnych przyczyn zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez usługodawcę, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Usługodawca będzie informował użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o każdej zmianie zakresu usług i jej przyczynach.
 5. W Serwisie mogą być także prezentowane treści reklamowe.
 6. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem Intergry.pl prosimy kierować na adres: webmaster@intergry.pl
 7. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w serwisie Intergry.pl użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów.
 8. Bez uprzedniej zgody usługodawcy lub odpowiednio podmiotu trzeciego użytkownicy mogą korzystać z serwisu Intergry.pl oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci internet serwisu Intergry.pl w całości lub w jego części.


III. COOKIES I DANE OSOBOWE
 1. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z serwisu w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Są one przechowywane przez okres 30 dni.
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Leadmet Recykling sp. z o.o.  sp.k. z siedzibą w Warszawie (01 – 909), ul. Kaliszówka 4/2. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji usługi. Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.